Lineage

//Lineage
Lineage 2017-04-19T23:28:32+00:00
sensei_kanryo_sm

Grandmaster Kanryo Higaonna
(1853 – 1915)

sensei_miyagi_sm

Grandmaster Chojun Miyagi
(1888 – 1953)

sensei_anichi_sm

Grandmaster An’Ichi Miyagi
(1931 – 2009)

sensei_higaonna_sm

Master Morio Higaonna
Saiko Shihan (Supreme Master of IOGKF)

Nakamura-sm

Tetsuji Nakamura Sensei
World Chief Instructor (IOGKF)